Dspre concedii si despre legea 512/2004 buget asig

Dspre concedii si despre legea 512/2004 buget asig | Autor: Loreena

Link direct la acest mesaj

Concediul si indemnizatia de maternitate

Concediul medical pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de nastere si 63 de zile dupa nastere, care se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina începând cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap.
Compensarea nu poate opera in situatia in care se solicita efectuarea intregului concediu de maternitate anterior nasterii copilului (inclusiv concediul pentru lehuzie).
In situatia in care copilul se naste mort, sau moare in perioada concediului de lehuzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
Indemnizatia pentru maternitate se plateste în baza certificatului medical si a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis în conditiile legii.
Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru maternitate asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
ˇ a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
ˇ a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
ˇ a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
Beneficiaza de concediu de maternitate si persoanele care au incetat plata contributiei de asigurari sociale dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Calculul si plata indemnizatiei

Cuantumul indemnizatiei pentru maternitate se determina prin aplicarea unui procent de 85% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si / sau perioadele asimilate in care asiguratul :
ˇ a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
ˇ a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
ˇ a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar #150; salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.
In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer.
Pentru perioadele a beneficiat de drepturi de asigurari sociale, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat in perioadele respective. In cazul persoanelor care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul indemnizatiilor de asigurari sociale ulterioare se iau in considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fara a depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat.
Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 #150; Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru maternitate nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.

Nota:
La stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru maternitate angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor de somaj trebuie sa aiba în vedere, dupa caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala încheiat, conform legislatiei existente pana la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.
În cazul în care angajatorul a stabilit indemnizatia de asigurari sociale exclusiv pe baza veniturilor salariale, cuantumul acesteia poate fi recalculat având în vedere si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala, certificate de casa teritoriala de pensii, corespunzatoare perioadei anterioare primei zile de concediu medical, indiferent de numarul de luni pentru care s-a cotizat (de la 1 la 6 luni).

Calculul si plata indemnizatiei pentru maternitate se fac lunar de catre:
ˇ persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
ˇ autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
ˇ organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
ˇ persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
ˇ institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
ˇ casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.

Acte necesare

ˇ Cerere #150;tip (anexa 39);
ˇ certificatul medical;
ˇ certificatul de persoana cu handicap emis în conditiile legii (dupa caz).


CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani se acorda pe baza cererii-tip, a livretului de familie sau a certificatului de nastere a copilului. Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani se acorda pe baza cererii-tip, a livretului de familie sau a certificatului de nastere a copilului si a certificatului de persoana cu handicap, emis în conditiile legii.
Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazut de lege.
Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.

Stagiul de cotizare necesar acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului este diferentiat în functie de data solicitarii acestui drept, dupa cum urmeaza:

I. Pentru drepturile stabilite pâna la data de 31.12.2003 (inclusiv):

Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si de concediu pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani asiguratii care:
§ Au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, în cazul persoanelor asigurate ale sistemului public de pensii anterior datei de 17 martie 2003;
§ Au un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, în cazul persoanelor asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003.

II. Pentru drepturile stabilite dupa data de 31.12.2003:

Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si de concediu pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului au un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
ˇ a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
ˇ a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
ˇ a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Calculul si plata indemnizatiei

I. Pentru drepturile stabilite pâna la data de 31.12.2003 (inclusiv):

ˇ pentru persoanele asigurate ale sistemului public de pensii anterior datei de 17 martie 2003, baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele sase luni anterioare datei nasterii copilului, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective si/sau perioadele asimilate, dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.
ˇ pentru persoanele care devin asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003, baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele zece luni anterioare datei nasterii copilului, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective si/sau perioadele asimilate, dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Expresia #132;persoane care devin asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003#148; se refera la persoanele care nu au avut niciodata calitatea de asigurat al sistemului public, în nici o forma de asigurare si care dupa aceasta data intra în sistem pentru prima oara.
Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din baza de calcul stabilita conform celor mentionate.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar #150; salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.
In vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.

Nota!!! La stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor de somaj trebuie sa aiba în vedere, dupa caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala încheiat, conform legislatiei existente pana la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.
În cazul în care angajatorul a stabilit indemnizatia de asigurari sociale exclusiv pe baza veniturilor salariale, cuantumul acesteia poate fi recalculat având în vedere si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala, certificate de casa teritoriala de pensii, corespunzatoare perioadei anterioare nasterii copilului, indiferent de numarul de luni pentru care s-a cotizat (de la 1 la 6 luni). Subliniem faptul ca angajatorul trebuie sa valorifice în baza de calcul a indemnizatiei numai venituri anterioare datei nasterii copilului, indiferent de durata pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.

III. Pentru drepturile stabilite dupa data de 31.12.2003:

Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2004 este de 7.682.000 lei.
Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 prevede doua conditii de baza pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani:
§ realizarea stagiului de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului sau în situatia în care nasterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa între data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate, conform prevederilor art. 98, alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
§ efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie, conform prevederilor art. 121, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.
Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.
Tatal sau sustinatorul legal care solicita indemnizatia pentru cresterea copilului, in decurs de 42 de zile calculate de la nasterea copilului, are obligatia sa depuna platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca mama copilului nu beneficiaza de concediu de maternitate.

Calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se fac lunar de catre:
ˇ persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
ˇ autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
ˇ organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
ˇ persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
ˇ institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
ˇ casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.

Acte necesare

ˇ Cerere #150;tip (anexa 39);
ˇ certificatul de nastere sau livretul de familie;
ˇ certificatul de persoana cu handicap emis în conditiile legii (dupa caz);
ˇ declaratie, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului.

PRECIZARI IMPORTANTE

referitoare la acordarea concediului indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani


§ Stagiul de cotizare necesar stabilirii si acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, stabilita dupa data de 31 decembrie 2003 este de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, indiferent de data de la care solicitantul a devenit asigurat al sistemului public de pensii;
§ Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie. Aceasta dispozitie este aplicabila asiguratilor care solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului începând cu data de 8 ianuarie 2004, data intrarii în vigoare a Legii nr. 577/2003.
§ Efectuarea concediului de maternitate, prin compensarea prevazuta de art. 119 din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, se va face tinând cont de prevederile referitoare la obligativitatea efectuarii celor 42 de zile de concediu de lauzie.
§ Daca în urma compensarii între concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie ramân de efectuat mai putin de 42 de zile din concediul pentru lauzie, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda numai dupa parcurgerea, de la nastere, a acestei perioade.
§ În cazul asiguratilor care au adoptat, au fost numiti tutore, carora li s-au încredintat copii sau le-au fost dati în plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii. Ca atare, în vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, acestor asigurati nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la obligativitatea efectuarii celor 42 de zile din concediul de lauzie.
§ Daca mama beneficiaza de indemnizatie pentru maternitate, tatal, în urma optiunii, poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, numai dupa împlinirea a 42 de zile de la data nasterii, respectiv din a 43 #150;a zi de la data nasterii copilului, cu respectarea conditiei privind stagiul de cotizare.
§ În situatia în care mama nu este asigurata în sistemul public sau nu beneficiaza de concediu de maternitate, tatal poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului imediat dupa nasterea acestuia, fara a fi necesar a se parcurge cele 42 de zile. Este necesar sa precizam ca nu se poate cumula aceasta indemnizatie cu alte venituri. În consecinta, pentru a beneficia de acest drept, în mod obligatoriu, trebuie suspendat raportul de munca sau serviciu.
§ În cazul mamei care se afla în concediu pentru cresterea unui copil, perioada în care naste un altul, iar pâna la solicitarea concediului pentru cresterea acestuia din urma au trecut cel putin 42 de zile de la nastere (timp în care asigurata se afla în continuare în concediu pentru cresterea primului copil), pentru acordarea concediului pentru cresterea celui de-al doilea copil nu se cere efectuarea obligatorie a celor 42 de zile de concediu pentru lauzie.
§ Atunci când mama renunta la indemnizatia pe care o primeste pentru primul copil, în favoarea celei pentru al doilea copil, imediat dupa nasterea acestui din urma, pentru a beneficia de acest drept este obligatoriu sa efectueze cele 42 de zile din concediul pentru lauzie.
§ În situatia în care mama a decedat la nasterea copilului, tatal poate beneficia, în conditiile legii, de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, oricând dupa data nasterii copilului, pâna la împlinirea de catre acesta, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani.
§ Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003, indiferent daca nasterea copilului a avut loc anterior sau ulterior acestei date, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. În anul 2004, salariul mediu brut, conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 519/2003, este de 7.682.000 lei.
§ Pentru persoana asigurata care se regaseste în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia pentru cresterea copilului, stabilita dupa data de 31 decembrie 2003 va fi achitata de un singur angajator, sau dupa caz, de casa teritoriala de pensii, în cuantumul prevazut de lege cu conditia depunerii unei declaratii pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de acest drept de la celalalt angajator/ceilalti angajatori sau, dupa caz, de la casa teritoriala de pensii.
§ Cuantumul indemnizatiilor pentru cresterea copilului aflate în plata la 31 decembrie 2003, stabilite în baza legislatiei în vigoare pâna la aceasta data, nu se modifica, urmare intrarii în vigoare a Legii nr. 577/2003.
§ În cazul indemnizatiilor pentru cresterea copilului a caror plata a fost suspendata în cursul anului 2003, iar reluarea platii se face dupa data de 31 decembrie 2003, cuantumul lunar a acestora estre cel avut la data suspendarii.
§ În situatia în care mama a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului stabilita anterior datei de 31 decembrie 2003, iar în anul 2004 solicita tatal acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, ca urmare a renuntarii mamei la aceasta prestatie, cuantumul cuvenit este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, cu conditia respectarii conditiei privind stagiul de cotizare.
§ Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 #150; Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru cresterea copilului nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.CONCEDIU SI INDEMINZATIE PENTU CRESTEREA COPILULUI BOLNAV

Conditii de acordare

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz.
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
ˇ a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
ˇ a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
ˇ a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale. Durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.
Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.
Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.

Calculul si plata indemnizatiei

Cuantumul indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina prin aplicarea unui procent de 85% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si / sau perioadele asimilate in care asiguratul :
ˇ a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
ˇ a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
ˇ a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar #150; salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.
In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer.
Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 #150; Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat si nu se impoziteaza.
Calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se fac lunar de catre:
ˇ persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
ˇ autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
ˇ organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
ˇ persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
ˇ institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
ˇ casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.
Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.
Ř Acte necesare
ˇ Cerere #150;tip (anexa 39);
ˇ certificatul de concediu medical eliberat de medicul de familie sau, dupa caz, certificatul pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii.
ˇ declaratie, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului.

A fost adoptata Legea nr.512/2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cotele de contributii de asigurari sociale vor fi urmatoarele :
29,5% pentru conditii normale de munca,
34,5% pentru conditii deosebite de munca si
39,5% pentru conditii speciale de munca.
Nu se modifica cota contributiei individuale de asigurari sociale care ramane in procent de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
Valoarea punctului de pensie stabilita potrivit prevederilor art.80 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005 va fi de 2.955.592 lei ,
iar salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 - 9.211.000 lei.
In functie de acest salariu se stabileste nivelul minim si maxim al venitului asigurat in cazul asiguratilor care depun declaratie de asigurare sau incheie contract de asigurare.
Astfel nivelul minim este de 2.302.750 lei iar nivelul maxim de 46.055.000 lei.
Indemnizatia pentru cresterea copilului reprezinta 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2005 va fi de 7.829.350 lei.
Tot de anul viitor, cuantumul ajutorului de deces in cazul decesului asiguratului sau pensionarului va fi de 9.400.000 lei iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului 4.700.000 lei

Site-uri ale unor case de pensii:

http://www.cpmb.rdsnet.ro/adrese%20utile.htm

Pupici.


http://www.babiesonline.com/babies/c/carlamaria/